Alapszabály

2010. április 24.

AJKARENDEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

(Módosított)

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint elhatározták az AJKARENDEKÉRT Egyesület létrehozását.

Az AJKARENDEKÉRT Egyesület Közgyűlése 2009. június 26–án az alábbi módosított alapszabályt fogadta el.

I.

AZ EGYESÜLET ADATAI

1. Az Egyesület neve: AJKARENDEKÉRT Egyesület

Az Egyesület székhelye: 8447 Ajkarendek, Nyíres u. 26.

2. Az Egyesület jogállása

Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök és a főtitkár jogosult.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGEI

1. Az Egyesület célja:

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) bekezdése alapján:

 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • kulturális tevékenység;
 • kulturális örökség megóvása;
 • műemlékvédelem;
 • természetvédelem, állatvédelem;
 • környezetvédelem;
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
 • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Ennek keretén belül az Egyesület céljai:

a.) Segítse Ajkarendek városrész történelmi és kulturális értékeinek, német nemzetiségi hagyományainak felkutatását, megóvását és fejlesztését, a hagyományok őrzését. Erősítse a lakosság szülőhelyének, otthont adó környezetének szeretetét.

b.) A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő gyerekek, gyerek-közösségek, és az őket támogató felnőttek összefogása, tevékenységük segítése, érdekeik érvényesítése kulturális életünkben. Akciókat, rendezvényeket kezdeményez és szervez, ahol elősegíti a település alkotó tevékenységet végző emberei népművészeti, zenei, hagyományteremtő és óvó kezdeményezéseinek megvalósulását.

c.) Ajkarendek kulturális életének előmozdítására igényes szórakoztató és ismeretterjesztő programokat szervez, segítséget nyújt a település bármely kulturális és sport rendezvényének megszervezésében, lebonyolításában. Elősegíti az ifjúsági és tömegsport fellendítését, az egészséges életmódra nevelést, a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét, a szerepjátékos élet támogatását. Felvállalja, hogy segíti a szerepjátékokhoz és sporthoz kapcsolódó táborok, előadások, bemutatók, oktatási és kulturális programok szervezését, kiadványok megjelentetését és terjesztését.

d.) A természetvédelmi értékek felkutatása, megóvása, a természet- és a környezetvédelmi ismeretterjesztés. Fellép a település környezete és tisztasága érdekében.

e.) Segítse a község építészeti örökségének, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését. Kezdeményezi a település szépítését, fásítását, parkosítását, virágosítását.

f.) Országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése.

g.) Kezdeményezi helyi újság kiadását.

h.) Ajkarendek érdekében végzett kiemelkedő munka elismeréseképpen kezdeményezi személyek és közösségek munkáját elismerő díjak alapítását.

i.) Mindezek végrehajtására szervezi a lakosság önkéntes társadalmi munkáját és anyagi hozzájárulását lakóhelye védelmében, szépítésében és fejlesztésében, jótékonysági rendezvényeket koordinál.

j.) Együttműködés minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, mely segíti a munkánkat.

2. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

3. Az egyesület a 1. pontban meghatározott céljai végrehajtása, megvalósítása során tevékenységét alapvetően közhasznú tevékenységként végzi.

II.

A TAGSÁGI VISZONY

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az egyesületi tagság formái:

 1. rendes tagság,
 2. tiszteletbeli tagság,
 3. pártoló tagság.

2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az egyesületi tagság – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezhető. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását (meghatalmazását) arról, hogy nevében ki járhat el törvényes képviselőként.

A belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökéhez kell benyújtani. A kérelem elfogadásáról, vagy elutasításáról az Elnökség dönt. Döntéséről a Közgyűlést a következő közgyűlésen tájékoztatja.

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyesen, jogi személy tagok esetében a törvényes képviselő, illetve az általa meghatalmazott részére adott meghatalmazás alapján meghatalmazott útján gyakorolják.

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

 1. részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;
 2. tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
 3. bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
 4. jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
 5. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
 6. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
 7. a tag jogosult az Egyesületből bármikor kilépni.
 8. a tag jogosult az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadni.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

 1. kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
 2. kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
 3. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

Az egyesület tagjai által fizetendő éves tagdíj mértéke 2009. évben 1.500.- Ft. A tagdíjat a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg fizeti meg a tag. A belépést követően a tagdíj minden év május 31-ig esedékes.

 1. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti.

A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség határoz.

 1. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, (társadalmi vagy gazdálkodó szervezet), jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Ptk. 685. §), aki, illetve amely adományaival segíti az Egyesület munkáját, de tagként nem kíván részt venni, illetőleg az Egyesület tevékenységét a belépési nyilatkozatban vállalt módon támogatja.

A jogi személy pártoló tag jogait képviselője (meghatalmazottja) útján gyakorolja. A pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem köteles fizetni, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

A pártoló tag belépési nyilatkozatát az Egyesület elnökéhez nyújtja be. A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.

5. A tagsági viszony megszűnik:

 1. a tag kilépésével, amelyet az Egyesület elnöke felé kell írásban bejelenteni;
 2. a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével, a magánszemély tag halálával;
 3. kizárással: az Elnökség határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatály van.
 4. törléssel: az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagdíjjal írásbeli felszólítás ellenére fél évnél tovább hátralékban van (a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető elnöki határozattal). A törlést kimondó határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatály van.

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

1. Az Egyesület szervei

Az Egyesület testületi szervei:

 1. Közgyűlés,
 2. Elnökség,
 3. Ellenőrző Bizottság.

Az Egyesület vezető tisztségviselői:

 1. elnök,
 2. főtitkár,
 3. elnökségi tag,
 4. Ellenőrző Bizottság elnöke, tagjai.

A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés választja nyílt szavazással.

A tisztségviselők megbízatása – eltérő közgyűlési határozat kivételével – a megválasztás napjától egy évre szól. A tisztségviselők a megbízatásuk lejárta után bármely tisztségre újból megválaszthatók.

A tisztségviselők megválasztásuk esetén külön írásos nyilatkozatban rögzítik, hogy a tisztséget elfogadják, és a tisztség betöltésével kapcsolatosan személyüket érintően összeférhetetlenségi ok, illetve az alapszabályban, vagy jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A vezető tisztségviselők visszahívhatók, ha nem tesznek eleget az alapszabályban előírt feladataiknak és ezzel az egyesület törvényes működését akadályozzák. A visszahívásról a közgyűlés a választásra irányadó szabályok szerint dönt.

2. A Közgyűlés

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy tagok törvényes képviselőjük (meghatalmazottjuk) útján vesznek részt.

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente legalább egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve az Ellenőrző Bizottság ezt kezdeményezi.

A Közgyűlést az elnök, írásban írásbeli meghívóval hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés helyét, idejét, napirendjét. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésre vonatkozó meghívót legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően kézhez veszik.

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A meghívót 5 nappal a közgyűlés időpontja előtt az Egyesület székhelyén is ki kell függeszteni.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50 %-a + 1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra azonos napirenddel új (megismételt) Közgyűlést kell összehívni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.

A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár elnököl.

A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatók, amelyek a Közgyűlés előtt legalább egy nappal az Egyesület főtitkárához beérkeztek. A Közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés által választott 2 hitelesítő tag hitelesít.

A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a tagok és az ülésen jelenlévő tagok száma, az előterjesztett napirend, a hozzászólások lényeges tartalma, a meghozott döntések ideje, tartalma és hatálya, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. A határozatokat évente emelkedő sorszámozással kell ellátni a jegyzőkönyvben. Ezen iratok folyamatos kezelését az Egyesület főtitkára látja el.

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére.

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Közgyűlés döntéseit (határozatait) a döntés időpontját követő két héten belül írásban a főtitkár közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

A Közgyűlés működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az Egyesület elnökével, vagy főtitkárával előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 1. nyílt szavazással megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, valamint tisztségviselőit: az elnököt, a főtitkárt, az elnökségi tagot, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait,
 2. határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
 3. az Elnökség javaslata szerint dönt a tagfelvételi kérelmekről;
 4. jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;
 5. meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
 6. tárgyalja a tagok által előterjesztett és napirendre tűzött indítványokat;
 7. elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés döntése alapján történik;
 8. éves költségvetés megállapítása;
 9. egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása;
 10. elbírálja az Elnökség kizárást vagy törlést kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést;
 11. az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;
 12. a tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása;
 13. dönt azokban az ügyekben, amelyet a jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.

3. Az Elnökség

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat három tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai: az elnök, a főtitkár, és egy elnökségi tag.

A Közgyűlés által megválasztott Elnökség tagjai:

Elnök: Rainiss Andrea (8447 Ajkarendek, Rendeki u. 78.)

Főtitkár: Meiczinger Lászlóné (8447 Ajkarendek, Kisbadacsony u. 10.)

Elnökségi tag: Töltl János (8447 Ajkarendek, Nyíres u. 24.)

Az elnök feladatai:

 1. a Közgyűlés és az elnökségi ülések összehívása és levezetése,
 2. konferenciák és más rendezvények szervezése,
 3. a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv és határozatok aláírása,
 4. az Egyesület működésének irányítása,
 5. utalványozási jog gyakorlása a főtitkárral vagy az elnökségi taggal együttesen,
 6. képviseli az Egyesületet.

Az főtitkár feladatai:

 1. képviseli az Egyesületet,
 2. az elnök konzultánsaként dolgozik,
 3. az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését,
 4. tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról,
 5. előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. Az elnökségi ülés időpontjáról az Ellenőrző Bizottság elnökét írásban tájékoztatni kell azzal, hogy az ülésen a bizottság elnöke, illetve tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az elnökségi ülés időpontját és napirendjét az Egyesület székhelyén is ki kell függeszteni.

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évenként tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább öt nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés helyéről, idejéről, napirendjéről leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha mind a három elnökségi tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (legalább két fő egybehangzó szavazatával) hozza.

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

 • kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Egyesület Elnökségének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon mind a három elnökségi tag jelen van.

Az Elnökség dönthet minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség feladatai:

 1. ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
 2. az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára;
 3. végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belső munkamegosztás alapján;
 4. gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról;
 5. dönt két közgyűlés között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal;
 6. tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon;
 7. befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
 8. a tagviszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz;
 9. javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására.

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait.

Az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az ülésen jelenlévők száma, az előterjesztések és hozzászólások lényeges tartalma, a meghozott döntések tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását is szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Ezen iratok folyamatos kezelését az Egyesület elnöke látja el.

Az Elnökségi ülés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.

Az Elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az Egyesület elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

Az Elnökség tagjai tevékenységüket társadalmi munkában végzik, indokolt esetben költségtérítésre igényt tarthatnak.

4. Az Ellenőrző Bizottság

Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely három főből, elnökből és két tagból áll.

A Közgyűlés által megválasztott Ellenőrző Bizottság tagjai:

Elnök: Meinczinger József (8447 Ajkarendek, Fűzfa u. 19.)

Bizottsági tag: Horváthné Sulyok Beáta (8447 Ajkarendek, Fűzfa u. 33.)

Bizottsági tag: Pék Zsuzsanna (8447 Ajkarendek, Korányi F. u. 249.)

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja;

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik;

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;

e) a közhasznú szervezetekről szóló törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ki van zárva.

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

Üléseit az elnök írásban, a napirend előzetes közlésével hívja össze úgy, hogy a meghívót a tagok az ülés előtt öt nappal megkapják.

A bizottság ülése határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, legalább két tag egybehangzó szavazatával hozza meg.

Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen:

– jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület szerveitől, tisztségviselőitől, illetve munkavállalóitól,

– az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja,

– az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet,

– jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni,

– ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Az ülésekről sorszámozott jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ülésen hozott határozatokat is sorszámmal kell ellátni. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. Az ülést követően – két héten belül – az Ellenőrző Bizottság által hozott határozatokat az Egyesület székhelyén ki kell függeszteni.

IV.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 1. Az Egyesület vagyoni eszközei

Az Egyesület bevételei:

 1. tagdíjak,
 2. az Egyesület rendezvényeinek bevételei,
 3. pályázati támogatások,
 4. pártoló tagok, illetve egyéb gazdálkodó szervezetek támogatása.

Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg. Az éves tagdíj a tárgyév május 31-ig esedékes.

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

Az Egyesület bankszámlája felett a Közgyűlés határozata alapján az Elnökség rendelkezik:

Elnök: Rainiss Andrea (8447 Ajkarendek, Rendeki u. 78.)

Főtitkár: Meiczinger Lászlóné (8447 Ajkarendek, Kisbadacsony u. 10.)

Elnökségi tag: Töltl János (8447 Ajkarendek, Nyíres u. 24.)

A kifizetések bármely két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők.

Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel.

V.

A TAGDÍJ

1. A tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg.

2. Az éves tagdíj mértéke 2009. évben 1.500,- Ft.

3. A tag kérésére az éves tagdíj összege csökkenthető; a pártoló tagoknak, illetve a tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.

VI.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az egyesület megszűnik:

 • amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást,
 • amennyiben az Egyesület közgyűlése kimondja más társadalmi szervezettel történő egyesülését,
 • ha a Bíróság az Egyesületet feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület vagyonát a közgyűlés döntésének megfelelő, de kizárólag közhasznú célra kell fordítani.

VII.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

VIII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A 19 alapító tag az Egyesület megalakítását kimondta, alapszabályát elfogadta, és az alapszabály szerinti képviseleti és felügyelő szerveit megválasztotta.

Az Egyesület alapszabályának módosítását a 2009. június 26-i Közgyűlés fogadta el.

Ajkarendek, 2009. június 26.
……………………………………………

az Egyesület elnöke


…………………………………………

hitelesítő tag

……………………………………

az Egyesület főtitkára


…………………………………………

hitelesítő tag

Szerző: Balu Kategória: